ANBI

Stichting Every boy & girl is op 14 februari 2018 opgericht bij notariële akte en is door de Belastingdienst per diezelfde datum als ANBI Stichting erkend.

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een organisatie die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
De Belastingdienst houdt risicogericht toezicht op ANBI’s. Dit houdt in dat toezicht plaatsvindt door gebruik te maken van signalen die vanuit de Belastingdienst komen, maar ook op basis van signalen die vanuit de samenleving aangedragen worden.
Periodieke en gewone giften aan een ANBI mag u onder bepaalde voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Eén van de voorwaarden van een ANBI Stichting is de publicatie van gegevens op de website.

Algemene gegevens
Naam: Stichting Every boy & girl

ANBI status sinds: 14.02.2018
RSIN/fiscaal nummer: 858531483
KVK nummer: 70975957
Contactgegevens: Joostinkweg 12b, 7251 HK Vorden
Website: www.everyboyandgirl.nl

Statutaire doelstelling
‘De Stichting heeft ten doel mensen met elkaar te verbinden op een laagdrempelige manier, door zich gezamenlijk in te zetten voor een goed doel.
De Stichting wil haar doel bereiken door gezamenlijk producten te breien, haken en naaien die ten goede komen aan de allerarmste kinderen, waar ook ter wereld.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.’

Bestuur
Voorzitter: Marjan Koffeman
Secretaris: Annerieke Overvelde
Penningmeester: Ingrid Hulstijn-Huurneman

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wanneer er onkosten ten behoeve van de Stichting worden gemaakt, worden deze vergoed binnen de daarvoor gestelde wettelijke regels.

Activiteiten
Sinds de oprichting op 14 februari 2018 hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden:

- er zijn een website, een facebookpagina en de nodige p.r. artikelen gemaakt

- de Stichting stond op diverse markten en beurzen

- er zijn steeds meer vrijwilligers aan de slag gegaan, vanuit huis of in groepjes

- er is opslagruimte gevonden

- er gaan ieder jaar diverse zendingen kleertjes, dekens, rugtasjes, knuffels en meer naar kinderprojecten in Afrika, Roemenië en Hongarije.

Visie/Missie
Uitgangspunt van de Stichting is het creëren van een win-win situatie: mensen in Nederland die het leuk vinden om te handwerken, doen dit voor de allerarmste kinderen, waar ook ter wereld.

Voor kinderen in warme landen naaien ze kleding, rugtasjes, knuffels en meer en voor kinderen in koude landen worden kleding, dekens, sjaals en mutsen, sokken en knuffels gehaakt en gebreid.
Onder de vrijwilligers is een groot aantal ouderen. Every boy & girl zorgt ervoor dat ze uit een mogelijk isolement gehaald worden, door ze te betrekken bij de activiteiten van de Stichting. Ook worden er groepen opgericht, waar mensen elkaar ontmoeten en activiteiten verrichten voor de allerarmste kinderen.

Bij Stichting Every boy & girl zijn beide doelgroepen even belangrijk.

Doelgroep 1 - de vrijwilligers

De Stichting bestaat volledig uit vrijwilligers. Deze worden als volgt bij de Stichting betrokken:

- met elke nieuwe vrijwilliger vindt een kennismakingsgesprek plaats;

- de gemaakte artikelen worden persoonlijk bij de mensen thuis opgehaald;

- maandelijks wordt een nieuwsbrief aan vrijwilligers en belangstellenden verstuurd;

- op de Facebookpagina worden foto’s gezet en berichten gedeeld;

- stof en wol, verkregen uit donaties, worden doorgegeven aan de vrijwilligers die hier behoefte aan hebben.

Er is een team, bestaande uit vrijwilligers, die een bijdrage aan de Stichting leveren in de vorm van het ophalen van de gemaakte kleding, het inpakken en klaarmaken voor distributie, het labelen van de producten, etc.

Doelgroep 2 - de kinderen

De andere doelgroep zijn de kinderen waarvoor de kleding gemaakt wordt. Hiervoor zijn speciale projecten geselecteerd die kleinschalige initiatieven ondersteunen. De kinderen binnen deze projecten behoren tot de allerarmsten ter wereld.

Waar de kinderen leven heeft men zelf geen mogelijkheden om kleding te maken, omdat het hun enige zorg is om te overleven. Mensen beschikken niet over naaimachines, stof of naaigerei; de kleding is schamel en armoedig.

De Stichting levert bewust geen kleding aan projecten waar mensen gestimuleerd worden om zelf (b.v. door middel van een microkrediet) een eigen business op te zetten. Dit is een andere doelgroep.

Een project moet aan een aantal voorwaarden voldoen wil het geschikt zijn:

- het project is kleinschalig, d.w.z. er gaan geen grote vrachtwagens vol spullen naartoe;

- het project betreft kinderen waarvan de ouders moeite hebben om in de allereerste levensbehoeften te voorzien;

- het project heeft geen raakvlakken met b.v. microkredietprojecten;

- er is een contactpersoon ter plaatse op het moment dat de kleding arriveert; deze contactpersoon is in de gelegenheid om foto’s te maken van de kinderen die de kleertjes dragen en deze foto’s naar de Stichting te mailen.

In 2020 stuurde Eb&g door vrijwilligers gemaakte producten naar:

- kinderen in Ghana (3 zendingen)

- kinderen in een kindertehuis en zigeunerkinderen in Hongarije (1 zending)

- kinderen in de sloppenwijken van Roemenië (2 zendingen)


Ambitie

Stichting Every boy & girl wil de komende jaren verder groeien en ontwikkelen. Dit gaat zij doen door:

- coördinatoren aan te trekken door heel Nederland, met elk hun eigen regio;

- nieuwe, geschikte, kleinschalige projecten te zoeken en te ondersteunen;

- uitbreiding van het aantal donateurs;
- het zoeken van sponsoren;
- het verkrijgen van fondsen voor de noodzakelijke financiële steun;

- aanwezig te zijn op bij de doelstelling van de Stichting passende markten en beurzen;

Voor het bovenstaande is het belangrijk dat de PR verder wordt uitgezet, zodat de Stichting nog meer bekendheid krijgt.

Financieel

Het boekjaar liep van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en werd afgesloten met een positief saldo.

Het bestuur evalueert in haar vergadering de inkomsten en uitgaven van het voorgaande jaar en stelt aan de hand daarvan een budget op voor het komende jaar.

De penningmeester maakt een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden en worden vastgesteld.

In elke bestuursvergadering zijn de financiën een vast agendapunt, waarbij de penningmeester de financiële stand van zaken deelt met de overige bestuursleden.

Het bestuur draagt zorg voor een onafhankelijke controle van de boekhouding.

De eigen kosten van de Stichting worden bewust laag gehouden. Dit wordt gedaan door:

a. gebruik te maken van bestaande, kosteloze vervoersmogelijkheden naar de buitenlandse projecten (Stichting Dominika naar Hongarije en Stichting Romana naar Roemenie);

b. inzamelingen wol en stof door te geven aan vrijwilligers;

c. uitsluitend te werken met vrijwilligers. 

Winst- & Verliesrekening

Bekijk hier de Winst- & Verliesrekening 2020.